βshortの自堕落Diary

web関係や、プログラミングなどを扱う予定です。プランなど立てていないので、不定期投稿になります。

シュレディンガー方程式1

目次


はじめに

この記事は、ノート・メモとして使っています。間違っている説明や、意味不明なことが書かれていることがあると思います。ご了承ください。

シュレディンガー方程式

光エネルギーEは振動数νのh倍である。

E=h\nu \\ E=nh\nu
(nは正の整数)
光の運動量pは、
p=\frac { h }{ λ } \\
\hbar =\frac { h }{ 2\pi  }  より\\
p=\frac { h }{ 2\pi  } \frac { 2\pi  }{ \lambda  } \\
p=\frac { 2\pi \hbar  }{ \lambda  }
k=\frac { 2\pi  }{ \lambda  } を波数とし、p=\hbar kとなる。
光エネルギーEは、2\pi \nu =\omega より
E=h\nu \\ E=\hbar (2\pi )\nu \\ E=\hbar \omega

高校数学でわかるシュレディンガー方程式―量子力学を学びたい人、ほんとうに理解したい人へ (ブルーバックス)

今回は暗記事項

アインシュタイン-ド・ブロイの関係
E=h\nu=\hbar \omega\\p=\frac { h }{ λ } =\hbar k


単位が取れる量子力学ノート (KS単位が取れるシリーズ)

放物運動

from matplotlib import pyplot as plt
import math

def draw_graph(x,y): #グラフの生成
    plt.plot(x,y)
    plt.xlabel('距離')
    plt.ylabel('高さ')
    plt.title('放物運動')

def frange(start, final, interval): #時間間隔
    numbers =
    while start < final:
        numbers.append(start)
        start = start + interval
      return numbers

def draw_trajection(u,theta): #放物運動
    theta = math.radians(theta)
    g = 9.8
    t_flight = 2*u*math.sin(theta)/g
    interval = frange(0, t_flight,0.001)
    x=
    y=[]
    for t in interval:
        x.append(u*math.cos(theta)*t)
        y.append(u*math.sin(theta)*t-0.5*g*t*t)
    draw_graph(x,y)

if __name__ == '__main__':
    try:
        u = float(input('速度を入力m/s:'))
        theta = float(input('角度を入力:'))
    except ValueError:
        print('エラーな入力です。')
    else:
        draw_trajection(u,theta)
        plt.show()

 

f:id:weblog2016it:20170222021845p:plain

 


Pythonからはじめる数学入門