βshortの自堕落Diary

web関係や、プログラミングなどを扱う予定です。プランなど立てていないので、不定期投稿になります。

AOJ ITP1_2

AOJ ITP1_2

雑にメモを取っていきます。
テキトーに書いているので、意味わからない処理があると思いますが、AOJには成功しています。


ITP1_2_A:Small, Large, or Equal

s=input().rstrip().split(' ')
a=int(s[0])
b=int(s[1])
if a>b:
  print("a > b")
elif a<b:
  print("a < b")
else:
  print("a == b")

ITP1_2_B:Range

s=input().rstrip().split(' ')
a=int(s[0])
b=int(s[1])
c=int(s[2])
if a<b & b<c:
  print("Yes")
else:
  print("No")

ITP1_2_C:Sorting Three Numbers

s=input().rstrip().split(' ')
s.sort()
print(s[0],s[1],s[2])

ITP1_2_D:Circle in a Rectangle

s=input().rstrip().split(' ')
W=int(s[0])
H=int(s[1])
x=int(s[2])
y=int(s[3])
r=int(s[4])
cx=W-r
cy=H-r
if cx>=x & x>=r:
  if cy>=y & y>=r:
    print("Yes")
  else:
    print("No")
else:
  print("No")